תקנון אתר ביטוחו"ל

1. כללי

1.1 אור שי מגוון סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) שותפות רשומה 540285210 (להלן: "מגוון") הינה הבעלים של האתר https://bit2hul.co.il (להלן: "האתר") 

1.2 להלן יוצגו פרטי הקשר של מגוון:
כתובת
: הרוקמים 26, חולון  טלפון: 074-7033146 דוא"ל: [email protected]

1.3 כל פעולה, מכל מין וסוג שהיא, אשר תבוצע באתר כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

1.4 מטרת תקנון זה הינה להסדיר את אופן השימוש באתר ואת היחסים בין מגוון לבין המשתמשים ודינו כהסכם לכל דבר ועניין בין מגוון לכל משתמש.

1.5 מגוון שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

1.6 תנאי יסודי לשימוש באתר הינו אישור קריאה והסכמה עם האמור בתקנון זה. 

1.7 על כל משתמש לקרוא את התקנון לפני ביצוע כל פעולה שהיא, וככל שהתקנון אינו מוסכם על המשתמש וזאת מכל סיבה שהיא, המשתמש נדרש שלא לבצע כל פעולה באתר.

1.8 שימוש באתר בפועל משמעותו אישור התקנון על נוסחו העדכני בעת ביצוע הפעולה באתר על כלל סעיפיו וכן הסכמה למדיניות הפרטיות של מגוון כפי שמפורט.

1.9 לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

1.10 רק האמור בתקנון המופיע באתר בשפה העברית יחייב את האתר ואת מגוון לכל דבר ועניין. תקנון בשפה זרה אם וככל שיופיע נועד לצרכי נוחות בלבד ואין ללמוד מלשונו הוראות אשר יגברו על הנוסח בשפה העברית אשר יופיע באתר. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון המופיע באתר בשפה העברית לבין מקום אחר יגבר האמור בתקנון המופיע באתר בשפה העברית בלבד וזאת ללא קשר למועד הופעת התקנונים במיקומים השונים. 

1.11 תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהם, לרבות בכל מדיה כגון: מחשב, מחשב לוח (טאבלט) סלולרי ו/או כל מדיה אחרת.

1.12 מטרת האתר הינה: האתר מציע מידע אינפורמטיבי בכל הנוגע לביטוח נסיעות לחו"ל ו/או מוצרים נלווים באמצעות צדדי ג' אליהם מגוון מפנה את המשתמשים באתר (כגון: רכישת מט"ח או השכרת רכב בחו"ל), כאשר באתר קיים מנוע חיפוש והשוואת מחירי פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל בהתאם לפרמטרים מוגדרים מראש אשר ימולאו על ידי המשתמש באתר, כאשר המידע, המחירים, הפרמטרים הינם מידעים של חברות הביטוח. משתמש האתר יוכל להתרשם מהמידע באתר, וכן לערוך השוואת מחירים ואף לרכוש כיסוי ביטוחי וזאת באמצעות התקשרות ישירה מול חברת הביטוח באמצעות האתר. להסיר ספק, לחיצה על רכישה באתר מפנה את המשתמש אל דף ייעודי שאינו בבעלות מגוון, וכן עסקת הרכישה מתבצעת מול חברת הביטוח אשר נבחרה בידי המשתמש. כל המחירים, היקפי הכיסוי ו/או כל מידע הקשור ברכישה יהיה לפי המוצג באתר חברת הביטוח בעמוד הייעודי לרכישה.

1.13 התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד, ולא יחייבו את מגוון.

1.14 על הוראות תקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי.

1.15 במקרה של מחלוקת שעניינה תקנון זה אזי הסמכות המקומית להכריע במחלוקת תינתן לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.

2. המשתמשים

2.1 השימוש באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מותר למי שהינו בוגר על פי דין, דהיינו מי שמלאו לו 18 שנים והינו בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות, אשר ברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

2.2 על אף האמור לעיל, מגוון רשאית שלא לאפשר לאדם ו/או קבוצת אנשים את השימוש באתר, אף אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. 

2.3 יובהר, כי סמכות מגוון שלא לאפשר שימוש באתר למאן דהו נועדה אך ורק לצורך שימוש תקין באתר ומניעת נזק למגוון ו/או למשתמשים אחרים באתר ולא מטעמים של אפליה לא הוגנת מכל סיבה שהיא.

2.4 להסיר ספק השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי תקנון זה ולהסכמה למדיניות הפרטיות של מגוון.

3. שימוש באתר ובמחשבון ביטוחו"ל

3.1 באמצעות הקלקה על כפתור מחשבון ביטוחו"ל יוצגו בפני המשתמש דף ייעודי אשר נועד להציג למשתמש הצעות לרכישת פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל מאת מספר חברות ביטוח.

3.2 מובהר, כי הפרמטרים המוצגים בדף המחשבון כגון: גיל, היקפי כיסויים, יעדי נסיעה, תאריכים, הרחבות ו/או כל פרמטר אחר, הינם פרמטרים אשר נקבעו כולם על ידי חברות הביטוח השונות ולא על ידי מגוון.

3.3 דף המחשבון הינו פלטפורמה ממוחשבת הנשענת על נכונות מילוי הפרטים של המשתמש ובהתאם לפרטים הנמסרים על ידי המשתמש מוצגים לו מחירי הכיסויים שנבחרו על ידי מספר חברות ביטוח.

3.4 המשתמש אינו חייב לבצע רכישה, והוא רשאי גם רק לעיין במידע המוצג לו. מובהר, כי על המשתמש לשקול היטב ומבעוד מועד את הצורך שלו ברכישת מוצר ביטוח, ולמגוון אין ולא תהיה אחריות לכך ככל שהמשתמש טעה ו/או לא העריך נכונה את היקף הכיסוי הדרוש לו ו/או כל טעות ו/או שגגה אחרת. 

3.5 מובהר, כי המחיר המוצג הוא תולדה של הצהרה מלאה, נכונה ומדויקת של המשתמש ולחברת הביטוח הזכות לשנות תעריפים בהתאם למצב הרפואי של המבוטח.

3.6 המשתמש יוכל לבחור כיצד לבצע את הרכישה, אם וככל שיחפוץ בכך, בין בדרך של רכישה און ליין, וזאת באמצעות לחיצה על כפתור מתאים, ובין בדרך של הותרת פרטיו האישיים לשם חזרה של נציג מטעם מגוון.

3.7 מובהר, כי בעצם השימוש באתר ובהותרת פרטים מאשר המשתמש את התקנון ומאשר קבלת דיוור שיווקי מאת מגוון.

3.8 לחיצה על כפתור רכישה און ליין תפנה את המשתמש לאתר מכירות של חברת הביטוח בה בחר המשתמש. ידוע למשתמש כי אתר המכירה אינו קשור למגוון, אינו שייך למגוון ומשכך אין למגוון כל אחריות על הנעשה במסגרת הרכישה אשר מתבצעת ישירות מול חברת הביטוח. להסיר ספק, מגוון מציעה פלטפורמה אשר מציגה את הנתונים ומאפשרת קישור ו/או תיווך בין המשתמש לבין חברת הביטוח.

3.9 סירוב ו/או שינוי בתנאים על ידי חברת הביטוח אינו קשור בשום צורה ודרך שהיא למגוון ולמגוון אין כל אפשרות ו/או דרך להשפיע על חברת הביטוח בעניין זה, בוודאי עת מדובר ברכישה און ליין המתבצעת באמצעות ממשק אוטומטי.

4. הגבלת אחריות

4.1 מגוון אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והמשתמש לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה למגוון בקשר לכך.

4.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגוון רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר במשך תקופה מסוימת ו/או בכלל.

4.3 מגוון תהא רשאית לשנות את אופן התצוגה של האתר ו/או המחשבון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

4.4 באחריות המשתמש לבדוק את הנתונים המופיעים באתר בכלל ובמחשבון בפרט. ייתכן, ובהצגת הנתונים תיפול שגגה, ולכן על המשתמש לוודא בטרם עריכת עסקת רכישה מול חברת ביטוח כי הנתונים שהוזנו על ידו נכונים וכי המחיר המוצע לו הינו נכון בהתאם להם (בפרט במקרים בהם המחיר המוצג הינו נמוך למדי באופן משמעותי). בכל מקרה, למגוון לא תהיה כל אחריות לכך. יובהר, כי חברות הביטוח עשויות לשנות את המחירים ו/או את היקף הכיסויים ואפשר כי נתונים מעודכנים אלו טרם יופיעו באתר ו/או לא יופיעו בכלל, כאשר למגוון אין כל שליטה על אלו. באחריות המשתמש לוודא את תנאי הרכישה בדף הייעודי לרכישה באתר חברת הביטוח, לרבות ובפרט אך לא רק: מחירים והיקפי ביטוח.

4.5 באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון חברות הביטוח ו/או צדדים שלישיים אחרים. מגוון איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדויק ועל המשתמש לקחת בחשבון כי אין מגוון לוקחת על עצמה אחריות על שגגות ו/או אי דיוקים אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח. מגוון איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש עקב הסתמכות על מידע שהוצג לו שמקורו בצד שלישי.

4.6 מגוון לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.

4.7 מגוון לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לציוד של משתמש עקב שימוש באתר ובפרט עקב חבלה זדונית באתר על ידי צד שלישי. 

4.8 במידה ומשתמש אינו מרוצה מהאתר הסעד היחיד והבלעדי אשר יעמוד לו הינו הפסקת השימוש בו.

5. דיוור

5.1 המשתמש באתר ובמחשבון, ובפרט מי אשר משאיר את פרטיו האישיים לשם יצירת קשר, מאשר במעשהו כי הוא מסכים לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. 

5.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים ממגוון לנייד, למייל,  מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.

5.3 לכל משתמש תעמוד הזכות החוקית להסיר את עצמו בכל עת בכל דרך אשר נדרשת בחוק. ניתן גם למסור הודעה על הסרה בכתובת המייל המופיע בראש תקנון זה ו/או בטלפון.

6. מדיניות פרטיות

6.1 לפי מדיניות פרטיות נקבע האופן שבו האתר אוסף, שומר וחושף את המידע שמגיע אליו ממשתמשים המגיעים אליו. מדיניות פרטיות זו חלה על האתר וכל השירותים והמוצרים המוצעים על ידי מגוון. 

6.2 מגוון מודיעה כי יש לה האפשרות והיא אף עשויה לאסוף מידע אישי אודות משתמשים הנמצאים באתר, במגוון דרכים: שירותים, תכונות, פעילויות או משאבים שנמצאים אצלנו באתר. משתמשים עשויים להתבקש, על פי הצורך אימייל, שם ומספר טלפון – והכל לפי הסכמתם מדעת ובהתאם לתקנון האתר. 

6.3 אין חובה להותיר פרטים אישיים באתר וניתן לעשות שימוש באתר גם לצורך התרשמות ו/או קבלת מידע בלבד. אי שיתוף במידע האישי עשוי לפגוע ואף למנוע מהם לעסוק בפעילויות באתר ו/או במניעת קבלת הטבות ו/או הצעות ייחודיות על ידי מגוון.

6.4 מגוון עשויה לאסוף מידע זיהוי לא-אישי של משתמשים המגיעים לאתר כגון: סוג המחשב, שם הדפדפן, מידע טכני על אמצעי משתמשים של חיבור לאתר, כמו – מערכת ההפעלה לבין ספקי שירותי אינטרנט מנוצל ומידע דומה אחר ולמשתמש אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד מגוון בעניין זה.

6.5 מגוון מודיעה, כי ייתכן ובאת ייעשה שימוש ב-"Cookies" (להלן: "עוגיות") וזאת לצורך שיפור חוויית משתמש. עוגיות כאמור יוצבו במכשיר שממנו עושה המשתמש שימוש באתר וזאת באמצעות דפדפן האינטרנט, לשם רישומים ולפעמים לצורך מעקב אחר מידע אודותיהם. כל משתמש יכול ורשאי להגדיר בדפדפן האינטרנט האישי שלו האם לאפשר ו/או לסרב לשימוש בעוגיות ו/או לקבל הודעה או התראה כאשר נשלחות עוגיות. במידה וסירבו, חשוב לציין כי יש חלקים מסוימים באתר שלא יתפקדו כראוי.

6.6 המשתמש מאשר למגוון להשתמש במידע הנאסף על ידי מגוון למטרות אשר בגינן אין ולא יהיו לו כל טענה ו/או תביעה כנגד מגוון למשל: שימוש במשוב של משתמש לצורך שיפור השירותים והמוצרים שלנו; שימוש במידע אישי (טלפון, דוא"ל) לצורך מענה על פניות, שאלות ובקשות אחרות של המשתמש.

6.7 מגוון נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים וסבירים כדי להגן מפני גישה לא מורשית, שינוי, חשיפה או הרס של מידע אישי של משתמש. 

6.8 מגוון לא משתפת פרטים אישיים ספציפיים של משתמשי האתר. מידע שמגוון עשויה לשתף הינו מידע דמוגרפי מצטבר גנרית שאינו קשור לשום מידע זיהוי אישי אודות המבקרים והמשתמשים.

6.9 אתרים ושירותים המופיעים באתר, עשויים לשנות את התכנים שלהם בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. מדיניות פרטיות ותקנון אתרים אלו, עשויים להיות שונים מאלה של מגוון, ובהתאם השימוש באותם אתרים כפוף לתנאי המדיניות של אותו אתר. 

6.10 מדיניות הפרטיות של מגוון והאתר עשויה להשתנות בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מגוון. תאריך העדכון יופיע בתחתית עמוד זה. מגוון ממליצה לבדוק מסמך זה מעת לעת כדי להישאר מעודכנים בשינויים. בעצם השימוש באתר, המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לבדיקת מדיניות הפרטיות חלה עליו וכי היא מקובלת עליו. 

6.11 ככל שתנאים אלו לא מקובלים על משתמש הרי שהסעד היחיד העומד לרשותו הינו לא להשתמש באתר על שלל תכונותיו.